Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení

  Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím při zásilkách zboží a služeb, tj. mezi firmou Dveře & podlahy Jan Pešula (dále jen prodávající) a jejími obchodními partnery (dále jen kupující) a jsou závazné pro veškerý obchodní styk. Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 

  Prodávající

  Jan Pešula
  Bohumínská 1855
  Rychvald
  73532

  IČO: 73295256
  DIČ: CZ8210055150

  Kupující

  Fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která nakupuje od prodávajícího

   
  Důležité pojmy

  Zásilkou se rozumí fyzické doručení zboží kupujícímu do sjednaného místa.

  Zbožím se rozumí zboží popsané v objednávce a blíže určené v technické specifikaci. 

  Zaplacením se rozumí zaplacení sjednané částky připsáním sjednané částky na bankovní účet prodávajícího popřípadě zaplacení hotově.


  Předmět smluvního vztahu 

  Prodávající se potvrzením objednávky zavazuje dodat kupujícímu předmět plnění za podmínek, způsobem a v rozsahu stanoveném v objednávce a těmito obchodními podmínkami. Kupující se zavazuje převzít dodané zboží a zaplatit za plnění prodávajícího sjednanou cenu. 

  Cena zboží

  Kupující obdrží zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není mementálně v nabídce, ale může být dodáno, prodávající potvrdí kupujícímu telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání.
 2. Platební podmínky

  Zboží lze uhradit následujícími způsoby

  A)    Na dobírku při doručení zboží 

  Za zboží zaplatí kupující hotově v okamžiku převzetí od dopravce.

  B)    Platba předem bankovním převodem 

  Převod z bankovního účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Jako variabilní symbol uvede kupující č. objednávky. Všechny údaje potřebné k provedení platby budou uvedeny v potvrzení prodávajícího o převzetí objednávky, které odešle prodávající na e-mailovou adresu kupujícího, pokud není dohodnuto jinak. 

  Bankovní spojení prodávajícího

  číslo účtu: 670100-2205139929 / 6210    

  C)    V případě odběru většího množství  zboží je možno zvolit platbu částečnou úhradou předem a to buď hotově nebo převodem na účet prodávajícího a doplacení při převzetí zboží.

  D)    V hotovosti na prodejně 

 3. Objednací a dodací podmínky

  Objednat zboží lze prostřednictvím elektronického obchodu (www.toppodlahy.com) nebo elektronicku poštou (prodejna@pesula.cz)

  Dodací lhůty

  Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 8 týdnů od data obdržení objednávky obsahující všechny potřebné náležitosti. V případě, že termín dodání zboží by byl delší, je prodávající povinen o této skutečnosti informovat kupujícího. Kupující má v takovém případě možnost odstoupit od smlouvy nebo s prodávajícím dohodnout jiný termín dodání. V případě, že si kupující přeje dodat zboží v jiném než okamžitém termínu či termínu, potvrzeném prodávající, je potom o tom písemně nebo telefonicky prodávajícího vyrozumět. 

  Způsob dodání  Dopravu objednaného zboží zajišťujeme buď vlastní přepravou po okolí nebo prostřednictvím České pošty. Cena za službu se pohybuje v rozmezí 300 - 1000 Kč. Extra službou je složení/vynesení objednaného zboží na místo určení, nebo výpomoc se složením/vynesením. Tato služba se nevztahuje na přepravu. Cena za přepravu je hrazena jako součást faktury společně se zbožím.  
 4. Odstoupení od smlouvy, vrácení peněz

  Odstoupení od smlouvy

  Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením občanského nebo obchodního zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími. V případě odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu prodejna@pesula.cz) s textem: Chci jednostranně odstopit od kupní smlouvy ze dne DD.MM.RRRR požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: xxxxxxxxxx nebo hotově na prodejně. Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí  být v původním nepoškozeném obalu, nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušentsví, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zaslané zboží doporučujeme pojistit. V případě nedodržení někateré z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. 

  Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na tyto případy:

   Zásilka zboží, které bylo speciálně upravno na přání kupujícího nebo speciálně objednáno dle přání kupujícího. 

  Vrácení peněz
  Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající zašle peníze za vrácené zboží bankovním převodem na účet kupujícího nebo hotově na prodejně, a to nejpozdějí do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

 5.  Převzetí zboží, převzetí zásilky

  Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s pracovníkem dopravce stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, nepoškozenost obalu nebo nedeformovanost balíku) a případně má právo odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

  Pokud kupující zjistil při přebírání zásilky od pracovníka přepravní společnosti některou skutečnost, která mu brání převzít zásilku, je jeho povinnosti sespsat s doručující osobou zápis o těchto zjištěných skutečnostech a zásilku odmítnout. Zápis podepíší obě zúčastněné strany. V případě odmítnutní sepsání protokolu dopravcem je kupující povinen zásilku nepřevzít. Nepřevzetí zásilky pro její neúplnost nebo poškození je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu prodejna@pesula.cz nebo na tel. číslech prodavajícího. 

  Pokud je v dokladech dopravce potvrzeno převzetí zásilky podpisem kupujícího nebo jiné osoby, která kupujícího při tomto převzetí zastupuje, nebude brán zřetel na dodatečné reklamace týkající se neúplnosti zásilky nebo poškození obssahu zásilky vlivem přepravy. 

  Pokud je zásilka v pořádku, kupující je povinen ji od dopravce převzít. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náklady na přepravu ke kupujícímu i zpět k prodávajícímu. 

 6. Záruční podmínky

  Na veškeré zboží dodané prodávajícím se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. Poskytnutá záruka může být delší, v takovém případě je to uvedeno v technické specifikaci zboží. Délka poskytnuté záruky je vždy uvedena na záručním/dodacím listě. 

  Pokud zásilka tento doklad neobsahuje, má se za to, že zbotí podléhá záruce v zákonné lhůtě 24 měsíců. 

 7. Závěrečná ustanovení

  Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušným ustanoveními Obchodním zákoníkem v platném znění a také předpisy souvisejícími. Případná individuální smlouva s kupujícím je nadřazená obchodním podmínkám. 

  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobně apod. s vyjímkou situace související s distribucí, či platebním stykem týkající se objednaného zboží. 

  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez upozornění. 

  Kupující objednáním od prodávajícího dává souhlas s těmito obchodními podmínkami.